jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    33 tétel lapozás: 1-30 | 31-33

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BÁRTH János: Az erdélyi néprajzi kutatás 20. századi írott forrásairól. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001 224–229.

DOMOKOS Pál Péter: Háromszék és Csík vármegye adóügyi összeírása 1703-ban. Történeti Statisztikai Közlemények. (1959) 1–2. sz. 182–195.

DOMOKOS Pál Péter: Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása, 1703. Agrártörténeti Szemle. XIX. évf. (1977) 1–2. sz. 434–509., XX. évf. (1978) 198–282.

FARAGÓ József: Mikes Kelemen törökországi leveleinek magyar néprajzi forrásértéke. In: Hopp Lajos – Pintér Márta Zsuzsanna – Tüskés Gábor (szerk.): Irodalom, történelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások. Ethnica Kiadó. Debrecen, 1992 83–86.

FARAGÓ József: Mikes Kelemen törökországi leveleinek magyar néprajzi forrásértéke. Művelődés. XLVIII. évf. (1995) 4–5. sz. 31–33.

IMREH István: Új Székely Oklevéltár. Korunk. XLII. évf. (1983) 9. sz. 683–688.

IMREH István: „Látom az életem nem igen gyönyörű. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 6. sz. 41–44.

IMREH István: Alsó-Fehér megyei faluszámadások. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 12. sz. 37–40.

IMREH István: Látom az életem nem igen gyönyörű. (A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764.) Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994

IMREH István: A székely história korpuszáról. Erdélyi Múzeum. LX. évf. (1998) 3–4. sz. 221–226.

IMREH István – PATAKI József: Kászonszéki krónika, 1650–1750. Európa Kiadó–Kriterion Könyvkiadó. Budapest–Bukarest, 1992

JAKÓ Zsigmond (közzéteszi): Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos források Erdély történetéhez. I. 1023–1300. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztában közzéteszi Jakó Zsigmond. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok, 26.) Budapest, 1997

KELEMEN Lajos: A marosvásárhelyi szabók számadáskönyveinek krónikás-adatai. Erdélyi Múzeum. XXI. évf. (1904) 9. sz. 534–538.

KELEMEN Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület irománytárában. Művészet. (1912) 218–227.

KELEMEN Lajos: Háborús levéltár Kolozsvárt. Székely Ellenzék. 1918. 90. sz.

KELEMEN Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület irománytárában. In: Uő: Művészettörténeti tanulmányok II. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 293–300.

KERÉKGYÁRTÓ Adrienne, U.: Csíkmenasági leltárak (1779–1930). Néprajzi Értesítő. LXIII–LXVI. évf. (1981–1984) 71–163.

KISS András: Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése a XIV. századtól a XVIII. század végéig. In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 416–435.

KORDÉ Zoltán: A székelyek a XII. századi elbeszélő forrásokban. Acta Historica. XCII. évf. (1991) 17–24.

PÁLMAY József: Háromszék vármegye nemes családai. Jókai-Nyomda. Sepsi-Szent-György, 1902

PAP Ferenc (közreadja): Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599–1637). Bevezető tanulmánnyal és jegyzékekkel közreadja Pap Ferenc. Bukarest–Kolozsvár, 2000

SZABÓ T. Attila: Egy 1599. évi kolozsvári harmincadjegyzék szó- és művelődéstörténeti adalékai. Magyar Nyelv. LXVII. évf. (1971) 89–95., 228–233.

SZABÓ T. Attila: Egy 1599. évi kolozsvári harmincadjegyzék szó- és művelődéstörténeti adalékai. In: Uő: Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek. VI. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1985 231–251.

SZABÓ Károly (szerk.): Székely Oklevéltár. IV, 1264–1707. Sajtó alá rendezte Szádeczky Lajos. Ajtai K. Albert könyvnyomdája. Kolozsvár, 1895

SZABÓ T. Attila: Az erdélyi magyar oklevél-szótár műhelykérdései. In: Uő: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972 383–395.

SZÁDECZKY Lajos (szerk.): Székely Oklevéltár. V, 1296–1603. Kolozsvárt, 1896

SZÁDECZKY Lajos (szerk.): Székely Oklevéltár. VII, 1697–1750. Kolozsvár, 1898

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: A néprajz írott forrásai. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001 230–235.

TÓTH, István György (szerk.): Relationes missionarium de Hungaria et Transilvania (1602–1707). Bibliotheca Hungariae in Roma. Roma–Budapest, 1994

VASS Miklós: A „királyi könyvek” székely oklevelei. Az országos levéltárban őrzött gyulafejérvári káptalani levéltárban és kolozsmonostori konventi levéltárban levő Liber Regiusok székely vonatkozású okleveleinek regestái. Erdélyi Múzeum. XVII. évf. (1900) 1. sz. 56–59., 2. sz. 119–123., 4. sz. 222–225., 5. sz. 295–299., 6. sz. 355–357., 7. sz. 428–431., 8. sz. 485–488., 9. sz. 545–551., 10. sz. 595–616.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék