jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    62 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁCS Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth Kiadó. Budapest, 1996

ANĂSTĂSOAIE, Viorel Marian: În căutarea strămoşului pierdut. Tradiţie si istorie locală într-un sat din sud-estul Transilvaniei. [Az elveszett ős keresése. Hagyomány és lokális történelem egy dél-erdélyi faluban.] In: Pozsony Ferenc – Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala. [Együttélési modellek Erdélyben. Zabola.] (Colecţia Kriza, 2–Kriza Könyvek, 2.) Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 1990 20–30.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. In: Eperjessy Ernő – Grin Igor – Krupa András (szerk.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. (A Duna-medence népei együttélésének tükröződése a néphagyományban. – A VI. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba, 1996 október 2–3–4.) Békéscsaba–Debrecen, 1998 29–45.

BAKÓ Boglárka: „... Itthon vagyunk megszokva, ... ideköt minden...” Egy barcasági magyar közösség lokális identitástudatáról és interetnikus kapcsolatrendszeréről. In: Uő (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003 165–188.

BALÁZS László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk. XXX. évf. (1971) 10. sz. 1463–1469.

BARABÁS László: A magyar kisebbség kialakulása Karácsonyfalván. Cigány identitás és magyar–cigány egymásmellettiség. Keresztény Szó. VIII. évf. (1997) 4. sz. 29–31.

BARNA, Gábor: Fernwallfahrten und Wallfahrtsorte in Ungarn in der Arpadenzeit (11–14. Jahrhundert). Acta Ethnographica Hungarica. XXXIX. évf. (1994) 3–4. sz. 275–294.

BENEDEK Csaba: Idegenek a faluban. A beilleszkedés körülményeinek vizsgálata három magyar faluközösségben. Néprajzi Látóhatár. XII. évf. (2003) 3–4. sz. 135–165.

BINDER Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982

BINDER Pál: Trecutul nostru comun. I. Aiud. [Közös múltunk. I. Nagyenyed.] In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1997. I. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 47–56.

BINDER Pál: Etnikai változások az erdélyi múltban. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 7. sz. 40–41.

BINDER Pál: Aranyosszéki kapcsolattörténeti mozaik. Korunk. 3 f. VI. évf. (1995) 5. sz. 99–103.

BINDER, Paul: Ethnische Verschiebungen im mittelalterlichen Siebenbürgen. [Etnikumok mozgása a középkori Erdélyben.] Zeitscrift für Siebenbürgische Landeskunde. XVIII. évf. (1995) 2. sz. 142–146.

BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna: Kizárási és bekebelezési technikák interetnikus kapcsolatokban. In: Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar–román, magyar–cigány kapcsolatokról. (Helyzet könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1996 15–43.

BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna: „Hát ezek kezdtek sokan lenni…” Magyarok és cigányok Korondon. In: BAKÓ Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003 65–82.

BIRÓ A. Zoltán – GAGYI József: Román–magyar interetnikus kapcsolatok Csíkszeredában: az előzmények és a mai helyzet. In: Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar–román, magyar–cigány kapcsolatokról. (Helyzet könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1996 45–111.

BUCUR, Nicolae: Román–magyar néprajzi kölcsönhatások Hargita megyében. Művelődés. XXXVIII. évf. (1985) 2. sz. 32–33.

GUNDA Béla: Összeötvözött tájak és népek. A kárpát-medencei etnikai érintkezés történetéből. Népszabadság. L. évf. 1993. 133. sz. 18–19.

DÁNIELISZ Endre: Kétnyelvű (román–magyar) népdalok a bihari tájakon. In: Ujváry Zoltán – Eperjessy Ernő – Krupa András (szerk.): Nemzetiség – identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba 1990. okt. 5–7. Ethnica Kiadó. Debrecen–Békéscsaba, 1991 108–110.

DANKÓ Imre: Dicsőszentmárton etnokulturális képe. In: Történeti és néprajzi tanulmányok. Ethnica Kiadó. Debrecen, 1994 59–74.

DUNĂRE; Nicolae: Aspecte etnografice ale relaţiilor romîno–maghiare în Transilvania. Făclia. XI. évf. 1956. 3082. 2.

FOSZTÓ László: A formalizáció folyamata az interetnikus kapcsolatban: esetelemzés egy cigány–magyar egymás mellett élés példáján. Antropológiai Műhely. IX. évf (1997) 1. sz. 65–61.

FOSZTÓ László: Interetnikus kapcsolat Székelyszáldoboson. Cigány–magyar egymás mellett élés. In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1996. II. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum–Erdővidéki Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 1997 233–250.

FOSZTÓ László: Cigány–magyar egymás mellett élés Székelyszáldoboson. In: Bari Károly (szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő, 1998 93–110.

FOSZTÓ László: Szorongás és megbélyegzés: a cigány–magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói. In: Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003 83–107.

FRIED István: Magyarország nemzetiségei a korai magyar folklórgondolkodásban. Ethnographia. C. évf. (1989) 1–4. sz. 154–175.

GAGYI József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar–román, magyar–cigány kapcsolatokról. (Helyzet könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1996

GÁLL Ernő: A vegyes lakosságú falvak kutatása. Korunk. XXX. évf. (1971) 7. sz. 1010–1014.

GÁSPÁR Kinga: A kisebbségi nyelvtervezés egy közvetett formája, a közéleti nyelvhasználat szabályozása és ennek visszhangja a kolozsvári román és magyar napi sajtóban. Néprajzi Látóhatár. XIII. évf. (2004) 3–4. sz. 113–137.

GLATZ Ferenc (ed.): Hungarians and their neighbours in modern times 1867–1950. [Magyarok és szomszédaik a legújabb korban (1867–1950).] (Social science monographs.) Highland Lakes. New Jersey, 1995

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék