jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    51 tétel lapozás: 1-30 | 31-51

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ACSÁDY Ignác: A magyar jobbágyság története. Budapest, 1908

ALBERT Ernő: Zabolai és szörcsei jobbágyok és cselédek zendülése 1802-ben. In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1997. I. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 245–254.

BARABÁS László: A gúzsszekér (sóvidéki leányok cselédsorsa – 1922–1945). In: Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1995 207–234.

BÁTHORY Lajos: Jobbágyfelszabadítás Csákigorbón. Korunk. XLIV. évf. (1985) 4. sz. 326–329.

BEKE György: Neves névtelenek ébresztgetése. Falvak Dolgozó Népe. XXIV. évf. (1968) 44. sz. 4–5.

BERLÁSZ Jenő: Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete a XVIII. században. Budapest, 1958

CSEKE Péter: A paraszti életformaváltás tanulságai. [Beszélgetés dr. Egyed Ákossal.] Falvak Dolgozó Népe. XXXI. évf. (1975) 33. sz. 4.

CSEKE Péter: A talpon maradás esélyei. Korunk. 3 f. VI. évf. (1995) 5. sz. 22–31.

CSEREY Gábor: Barót úrbéri felmérései a 18. század végén és a 19. század elején. In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1998. I. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 1999 271–298.

CSEREY Zoltán – KOZÁK Albert: Ecoul şi urmările răscoalei popolare din 1784 în comitatul Trei Scaune. In: Aluta XVI. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1984 39–61.

CSÍKI Tamás: A román és magyar etnikumú parasztság történeti kutatásának néhány problémája a kapitlizmus korában. In: Katona Judit – Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga.) Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1996 181–199.

D. G. [DOMBI Géza – HERÉDI Gusztáv]: Paraszt vagy földműves? Falvak Népe. VI. évf. (1950) 26. sz. 4.

EGYED Ákos: „Sok súlyos terü alatt.” Ötven zágoni jobbágycsalád története. Megyei Tükör. 1971. jún. 20.

EGYED Ákos: A jobbágyfelszabadítás néhány kérdése Háromszéken. Korunk. XXX. évf. (1971) 8. sz. 1191–1198.

EGYED Ákos: Nem minden földműves paraszt! Falvak Dolgozó Népe. XXVII. évf. (1971) 9. sz. 6–7.

EGYED Ákos: Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és zsellérkdés történetéről Háromszéken (1848–1896). In: Székely Zoltán – Árvay József – Jecza Tibor – Kovács Sándor (szerk.): Aluta III. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1971 235–279.

EGYED Ákos: Hogyan szabadultak fel a jobbágyok Erdélyben? Falvak Dolgozó Népe. XXIX. évf. (1973) 22. sz. 10–11., 23. sz. 10–11., 24. sz. 10–11.

EGYED Ákos: A jobbágyfelszabadítás a kolozsvári országgyűlésen. In: Dávid Gyula (szerk.): Arcok, eszmék, tettek. Bukarest, 1974 84–104.

EGYED Ákos: A parasztság Erdélyben a századfordulón. Bukarest, 1975

EGYED Ákos: A jobbágyrendszer megszüntetése 1848-ban Erdélyben. In: Uő: Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1848–1914. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 68–101.

EGYED Ákos: Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és zsellérkedés történetéről a Székelyföldön (1848–1896). In: Uő: Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1848–1914. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 102–147.

EGYED Ákos: Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben 1848-ban. Erdélyi Múzeum. LVIII. évf. (1996) 3–4. sz. 219–228.

EGYED Ákos: A jobbágyfelszabadítás a Partiumban 1848-ban. Művelődés. LVI. évf. (2003) 6–9. sz. 59–62.

HORVÁTH Ferenc: A keleteurópai parasztság az imperializmus korában. Korunk. VII. évf. (1932) 7–8. sz. 493–506.

IMREH István: A robotoló jobbágy és a társadalomfejlődés. Korunk. XXIV. évf. (1965) 9. sz. 1255–1260. P 1965

IMREH, István: Contribuţii la problema utilizării forţei de muncă a iobagilor. In: Anuarul Institutului de Istorie. Cluj, 1965 127–172.

IMREH István: A jobbágymunkaerő felhasználása a Toldalagi-birtokon. Acta Universitatis Debreceniensis. Series Historica. (1967) 71–100.

IMREH István: Robotoló jobbágynép a Toldalagi-birtokon (1789–1792). In: Uő: Erdélyi hétköznapok 1750–1850. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1979 135–160.

IMREH István – PATAKI József: A székely parasztság történetének néhány kérdése. Korunk. XXIII. évf. (1964) 9. sz. 1210–1214.

JÓCSIK Lajos: A keleteurópai paraszttömegek eladósodása. Korunk. VII. évf. (1932) 7–8. sz. 493–506.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék