jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    38 tétel lapozás: 1-30 | 31-38

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BALOGH Béla – OSZÓCZKI Kálmán: A nagybányai fazekas céh irataiból. Bányavidéki Fáklya. XIII. évf. 1970. aug. 8. 3270. sz. 4–5.

BALOGH Béla – OSZÓCZKI Kálmán: A nagybányai ötvöscéh a XV–XVII. században. In: Csetri Elek – Jakó Zsigmond – Sipos Gábor – Tonk Sándor (szerk.): Művelődéstörténeti tanulmányok. I. Bukarest, 1979 121–137.; 230–232.

BALOGH Béla – OSZÓCZKI Kálmán: Adatok a nagybányai ötvöscéh XV–XVII. századi történetéhez. Erdélyi Féniks. I. évf. (1990) 2. sz.; 3. sz.

BÍRÓ Donát: A szászrégeni céhek és ipartestületek történetéből. Művelődés. XL. [XLIV.!] évf. (1991) 2–3. sz. 66–67.

DOMONKOS Ottó: A céhes mesterségek közvetítő szerepe. Néprajzi Értesítő. LXXV. évf. (1993) 55–64.

CZAKÓ Elemér: Czéhbeli képírók Kolozsvárt. Erdélyi Múzeum. XXV. évf. (1908) 1. sz. 35–40.

CSEREY Zoltán: Istoria breslei cojocarilor din Tg. Secuiesc, la sfîrşitul sec. al XVIII.-lea şi la începutul sec. al XIX.-lea. [A kézdivásárhelyi szűcs céh története a XVIII. század végén és a XIX. század elején.] In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 85–112.

CSEREY Zoltán: A kézdivásárhelyi szűcs céh gazdasági, társadalmi helyzete a XVIII. század közepén (1730–1756), a számadási jegyzőkönyvek tükrében. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert – Zágoni Jenő (szerk.): Aluta VIII–IX. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1976, 1977 127–140.

CSEREY Zoltán: Kihágások, büntetések, társadalmi ellentétek a kézdivásárhelyi szűcscéh életében. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert – Zágoni Jenő (szerk.): Aluta X–XI. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1980 127–154.

CSEREY Zoltán: Inasok és mesterlegények társadalmi helyzete a kézdivásárhelyi szűcs céhben. In: Székely Zoltán – Kovács Sándor – Zágoni Jenő –Gazda Klára – Kozák Albert (szerk.): Aluta XII–XIII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1981 69–78.

CSUPOR István: Nagybánya céhes iparának struktúrája a 18. században. In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XVII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1993 221–239.

DOMONKOS Ottó: Céhkoszorú, céhkorona. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Népi Kultúra – Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve IX. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1977 217–240.

EPERJESSY Géza: Az iparűzők számának megoszlása a reformkori szabad királyi városokban. In: Nagybákay Péter (szerk.): IV. Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém, 1980. december 12. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Történelmi Szakbizottsága. Veszprém, 1981 16–18.

FODOR László: Adatok Székelyudvarhely kézmű- és kisipara történetéhez, 1872–1916. In: Nagybákay Péter – Németh Gábor (szerk.): VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12–14. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém, 1991 85–95.

FÖLDES László: A székely esztenatársaságok. Kistenyésztők Lapja. (1980) 3. sz. 22–23.

HODGYAI Mátyás: Nagyváradi céhek a 18. században. In: Nagybákay Péter – Németh Gábor (szerk.): VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12–14. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém, 1991 185–190.

IMREH István: Önigazgatás és céhes élet. Korunk. XLII. évf. (1983) 5. sz. 374–377.

INCZE László: Céhek és céhhagyományok Kézdivásárhelyen. Megyei Tükör. 1972. márc. 5.

INCZE László: A kézművesség és a kisiparosok helyzete a századfordulón, Kézdivásárhelyen. In: Nagybákay Péter – Németh Gábor (szerk.): VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12–14. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém, 1991 79–84.

KÁLLAY István: Céhes ipar és uradalmi igazgatás a XVIII–XIX. században. In: Nagybákay Péter (szerk.): IV. Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém, 1980. december 12. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Történelmi Szakbizottsága. Veszprém, 1981 28–32.

KATONA Lajos: A nagybányai régi céhek irataiból. Magyar Nyelvőr. XVII. évf. (1888) 8. sz. 374–375., 9. sz. 423–424.

KATONA Lajos: Céhszabályok. Magyar Nyelvőr. XVIII. évf. (1889) 8. sz. 368–370.

KELEMEN Lajos: Nagy Szabó Ferencz és a marosvásárhelyi szabó-czéh. Erdélyi Múzeum. XVIII. évf. (1901) 7. sz. 396–405.

KELEMEN Lajos: Céhemlékeink és az Erdélyi Múzeum. Ellenzék. 1941. 195. sz. 3.

KERÉKGYÁRTÓ Adrienne, U.: A csíkiak Negyedfélmegye Havasáról. Adatok egy székely birtokközösség történetéhez. Néprajzi Értesítő. LXXIV. évf. (1992) 5–48.

KOLTA László: A bonyhádi és a székelykeresztúri ipartestület találkozása 1911-ben. Honismeret. XXXI. évf. (2003) 4. sz. 74–75.

KOVÁCH Géza: Adatok az Arad megyei kisipar történetéhez a 19. század utolsó harmadában. In: Nagybákay Péter – Németh Gábor (szerk.): VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12–14. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém, 1991 71–77.

KOVÁCH Géza – BINDER Pál: A céhes élet Erdélyben. (Téka.) Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Kovách Géza és Binder Pál. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981

KOVÁCS Géza – BINDER Pál: A bánffyhunyadi szabók 1583-ból való céhlevele. Gyulafehérvár, 1622. In: Uők: A céhes élet Erdélyben. (Téka.) Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Kovách Géza és Binder Pál. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 188–192.

NAGYBÁKAY Péter: A magyarországi céhes szűcsmesterség jelvényei. Ethnographia. XCVI. évf. (1985) 2–3. sz. 351–369.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék