jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    82 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-82

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ADORJÁNI Rudolf Károly: Temető és temetkezés a Maros megyei unitáriusoknál. Honismeret. XXIII. évf. (1995) 6. sz. 43–48.

ADORJÁNI Rudolf Károly: A halottak útja a ravai unitáriusoknál. In: Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 7. Gyülekezeti élet és vallási szokások a Küküllői Református Egyházmegyében. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója. Budapest, 1995 181–212.

ADORJÁNI Rudolf: Kisgyermek temetése Vámosgálfalván. Honismeret. XXVII. évf. (1999) 6. sz. 38–41.

BALASSA Iván: A magyar gyász-színek kérdéséhez. Ethnographia. LVI. évf. (1945) 1–4. sz. 69–70.

BALASSA Iván: Történeti néprajzi adatok az Erdővidéről. Néprajzi Közlemények. VII. évf. (1962) 3–4. sz. 217–225. P 1962

BALÁZS Lajos: Menj ki én lelkem a testből... Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Monográfia. Pallas–Akadémia Kiadó. Csíkszereda, 1995

BALÁZS Lajos: Megkerítés. A haldoklás különleges rítusa Csíkszentdomokoson. Művelődés. XLIX. évf. (1996) 3. sz. 25–26.

BALÁZS Lajos: A lélekmentés pogány és keresztény rítusai Csíkszentdomokoson. Az elmulás és temetkezés erdélyi kutatásáról. Ethnographia. CVII. évf. (1996) 1–2. sz. 53–64.

BALÁZS Lajos: Az egybetartozó család képe a csíkszentdomokosi temetőben. Néprajzi Látóhatár. VI. évf. (1997) 1–4. sz. 580–584.

BALÁZS Lajos: Az egybetartozó család képe a csíkszentdomokosi temetőben. Művelődés. L. évf. (1997) 11. sz. 26–27.

BALÁZS Lajos: Megkerítés. A haldoklás különleges rítusa Csíkszentdomokoson. Művelődés. LVI. évf. (2003) 6–9. sz. 100–101.

BEZSÁN Miklós: Néphit és népszokások a karasmenti románoknál. Ethnographia. VI. évf. (1895) 5. sz. 423–429.

BÖLÖNI László: Hogy temettek Kalotaszegen a tatárok és törökök régen? Bánffyhunyad és Vidéke. I. évf. (1899) 23. sz.

BURUS János: Temetkezési szokások a Kis-Küküllő menti Pipén. In: Kós Károly – Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1994. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994 281–306.

CSETE Balázs: Temetés a kalotaszegi Nyárszón. Ethnographia. LIII. évf. (1942) 3–4. sz. 200–215.

DIMÉNY Attila: Padmalyos temetkezés Kézdivásárhelyen. In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1996. II. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum–Erdővidéki Múzeum. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda, 1997 183–188.

DIMÉNY Erika: Siratás és halottbúcsúztatás a mezőségi Magyarszováton. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 12.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002 155–166.

DOBSZAY László: A középkori magyar temetés maradványai az erdélyi néphagyományban. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt az Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1986 189–210.

FARAGÓ József: Kriza János halotti imája egy kislány koporsójánál. Erdélyi Múzeum. XLIX. évf. (1944) 3–4. sz. 477–478.

FÉL Edit: Adatok a gyász-színekhez éls párhuzamok. Ethnographia. XLVI. évf. (1935) 1–4. sz. 6–17.

GAGYI József: Elmúlás és halál Csíkszentdomokoson. Művelődés. XLIX. évf. (1996) 3. sz. 29–31.

GÁL Kálmán: Temetési szokások a Nyárád mellett. Ethnographia. VI. évf. (1895) 3. sz. 222–226.

GAZDÁNÉ OLOSZ Ella: A temetés proxemikája Kovásznán. Az Ige. IV. évf. (1991) 1. sz. 7–9.

GAZDÁNÉ OLOSZ Ella: A temetés proxemikája Kovásznán. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1995 99–104.

GYÖRGY HORVÁTH László: Temetési szokások a Kis-Küküllő menti Magyarkirályfalván. In: Bartha Elek – Dankó Imre – Küllős Imola – Molnár Ambrus (szerk.): Vallási néprajz 6. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója–KLTE Néprajzi Tanszék–ELTE Folklore Tanszék. Debrecen, 1994 53–70.

HORVÁTH István: Halálozással kapcsolatos szokások, siratozások [Magyarózdon]. In. Uő: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár, 1971 141–154.

INCZE Éva: Egy áltemetés és szimbólumai. Korunk. 3 f. VIII. évf. (1997) 12. sz. 26–34.

INCZE Éva: Hic jacet! Egy politikai áltemetés Kolozsváron. (Szimbólumelemzés.) In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipális szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek, 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 181–189.

KELEMEN István: „Temető kapuja sarkig ki van nyitva.” (Temetési szokások a partiumi Hegyközben.) In: Bartha Elek – Dankó Imre – Küllős Imola – Molnár Ambrus (szerk.): Vallási néprajz 6. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója–KLTE Néprajzi Tanszék–ELTE Folklore Tanszék. Debrecen, 1994 9–19.

KESZEG Vilmos: Temetés és világkép. Művelődés. XLIX. évf. (1996) 3. sz. 27–28.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék