jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    106 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-106

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁDÁM Judit: A falu és a város ellentétének felszámolása. Korunk. XX. évf. (1961) 5. sz. 593–598.

ANTAL Dániel: Szolnok-Doboka vármegye birtokviszonyai. In: Szabó T. Attila (szerk.): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen 1942. október hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1943 182–186.

ANTAL Dániel – FURDEK Mátyás: Korszerű gazdálkodás – tudatalakulás Széplakon. Korunk. XXV. évf. (1966) 7. sz. 994–1002.

BALÁZSY Béla: Munkaegység-gazdálkodás Harasztoson. Korunk. XXVI. évf. (1967) 2. sz. 227–231.

BALOGH Balázs – FÜLEMILE Ágnes: Adatok Kalotaszentkirály és Zentelke téeszesítés előttin paraszti gazdálkodásához. In: Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 2001 145–146.

BARABÁS Endre: Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely törvényhatósági joggal felruházott és szabad kir. város közgazdasági leírása. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1907

BEKE György: Csángó gazdák Moldovában. Riportrészlet. Művelődés. XXV. évf. (1972) 3. sz. 7–9.

BÉL Mátyás: Magyarország mezőgazdaságáról. In: Uő: Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Wellmann Imre. (Történetírók Tára.) Gondolat. Budapest, 1984 36–372.

BENEDEK H. János: A székelyföldi gazdálkodási gyakorlat kérdéséhez. Antropológiai Műhely. (1995) 1. sz. 41–74.

BENEDEK H. János: Csángó falvak gazdasági problémái. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 195–209.

BENEDEK H. János: Egy moldvai magyar parasztcsalád gazdálkodása. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 210–223.

BENEDEK Zoltán: Az Érmellék gazdasági élete, szociális és kulturális helyzete. Művelődés. XXXII. évf. (1979) 11. sz. 38–40.

BENDA Kálmán: Két irat a szatmári vártartomány gazdálkodásáról a XVI–XVII. században. In: Dankó Imre (szerk.): Csengeri krónika. Néprajzi és helytörténeti antológia Molnár József 70. születésnapjára. Csenger Község Tanácsa. Csenger, 1975 185–199.

BERGER K. Lajos: Temes vármegye gazdasági viszonyai és gazdálkodási rendszere. Budapest, 1907

BIRÓ A. Zoltán – BIRÓ Albin: Elszegényedési folyamatok a Csíki-medencében. In: Bodó Julianna – Oláh Sándor (szerk.): Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. (Helyzet Könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1997 11–41.

BIRÓ A. Zoltán – GAGYI József – OLÁH Sándor: Gazdálkodási gyakorlat a Székelyföldön. A paraszti mentalitás működése a gazdálkodásban és korlátozó szerepe a piacgazdaság átalakulásában. Antropológiai Műhely. 4. (1994) 7–39.

BIRÓ Albin – BIRÓ A. Zoltán: Elszegényedési jelenségek a Csíki-medencében. In: Túros Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. (Helyzet Könyvek.) KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1995 187–200.

BIRÓ Vencel: Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében. Erdélyi Magyar Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1945

BODÓ Julianna – OLÁH Sándor (szerk.): Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. (Helyzet Könyvek.) KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja–Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1997

BODOLA Lajos: Háromszék vármegye gazdasági viszonyai és teendői körvonalazása. Sepsi-Szent-György, 1893

BODOR András: Az „ázsiai termelési mód” kérdéséről. Korunk. XXV. évf. (1966) 1. sz. 41–49.

CERNEA, Mihail: A parasztság új gazdasági gondolkodásának fejlődése. Korunk. XXI. évf. (1962) 12. sz. 1428–1435.

CSANÁDY András: A Kis-Homoród mente falusi gazdálkodásának vizsgálata. Korunk. 3. f. V. évf. (1994) 6. sz. 45–46.

CSANÁDY András: A gazdálkodás paraszti módja és mentalitása a Székelyfödön. Regio. VI. évf. (1995) 1–2. sz. 126–136.

CSÁNKI Dezső: Körösfő új földeket kap. Kalotaszeg. II. évf. (1891) 31. sz. 257–258.

CSEREY Zoltán – KOZÁK Albert: Adatok az 1945-ös földreformhoz Háromszék megyében. In: Székely Zoltán – Árvay József – Jecza Tibor – Kovács Sándor (szerk.): Aluta III. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1971 87–96.

CSERGŐ Bálint: A székely közbirtokosságról. Honismeret. XIX. évf. (1991) 1. sz. 25–35.

CSETRI Elek: Kelemen Benjámin, a haladó gazda. (Adatok az erdélyi racionális gazdálkodás 1848 előtti történetéhez.) In: Bodor András – Cselényi Béla – Jancsó Elemér – Jakó Zsigmond – Szabó T. Attila (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. (A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai, I. Tanulmányok) Tudományos Könyvkiadó. Kolozsvár, 1957 157–178.

CSETRI Elek: Reform és gazdaság. Wesselényi Miklós gazdasági eszméi és zsibói uradalmának modernizálása. Erdélyi Múzeum. LVIII. évf. (1996) 3–4. sz. 201–218.

CSOMA Zsigmond: Késes metszőollók Magyarországon. Az eszközváltás hatása a tőkeművelés- és metszési módokra. Ethnographia. XCIV. évf. (1983) 1. sz. 51–66.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék