jakab albert zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    23 tétel lapozás: 1-23

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BALÁZSI Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát... Szövetkezeti mozgalom a Kis- és nagy-Homoród mentén. Haáz Rezső Kulturális Egyesület. Székelyudvarhely, 1995

DÓKA Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18–19. században. (METEM könyvek 19.) Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége. Budapest, 1997

IMREH István: Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. (Gazdaságtörténeti tanulmányok, 1.) Állami Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bukarest, 1956

IMREH István: Földesúri gazdálkodás a Székelyföldön. (Adatok a Mikó család majorságbirtokainak történetéhez.) In: Uő: Erdélyi hétköznapok 1750–1850. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1979 44–121.

KOVÁCH Imre: A mezőgazdasági privatizáció és a családi farmok jövője Közép- és kelet-Európában. Korunk. 3. f. VI. évf. (1995) 5. sz. 72–83.

KÖNIG Miklós: Termelőszövetkezet és háztáji gazdaság. Korunk. XXVIII. évf. (1969) 7. sz. 1010–1016.

MAGYARI Etelka: Két bánáti magyar telepes falu átalakulása a kollektivizáléástól a föld új birtokbavételéig. In: Szilágyi Miklós – Szűcs Judit (szerk.): A társadalom néprajzi vizsgálatának eredményei és lehetőségei az Alföldön. The results and possibilities of the etnographic research in society on the Greta Plain. Tanácskozások Csongrádon. I. 1993. július 3–4. Önkormányzat. Csongrád, 1996 117–125.

MAJOR Miklós: A Berettyó ősi ártéri gazdálkodása. (Különös tekintettel az itt élő növények hasznosítására.) In: Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1995 61–66.

MIKLÓS Zoltán: Félúton: a tradicionális gazdálkodás és kapitalista piacgazdaság között. Magyar Kisebbség. X évf. (2006) 3–4. sz. 385–400.

MIKLÓS Zoltán: Leendő város vagy (csak) modern falu. [Korond.] Korunk. 3. f. XVII. évf. (2006) 6. sz. 18–27.

MIKLÓS Zoltán: A kapitalista Korond. Hazanéző. XVIII. évf. (2007) 1. sz. 10–13.

MIKLÓS Zoltán: Gazdasági stratégiák hiánya által gerjesztett szegénység. Örökségünk. I. évf. (2007) 2. sz. 6–7.

MIKLÓS Zoltán: Az agrárhagyományok éltetése Korondon. In: Hermann Gusztáv Mihály – Kolumbán Zsuzsa – Róth András Lajos (szerk.): Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VII. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. Székelyudvarhely, 2007 279–314.

PETI Lehel: Családok és gazdasági egységek Héderfáján. Korunk. XV. évf. (2004) 3. sz. 108–111.

PETI Lehel: Gazdasági stratégiák Héderfáján a rendszerváltozás után. In: A. Gergely András – Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA Politikai Tudományok Intézete Könyv Kiadó Kft.–ELTE Kultruális Antropológiai Szakcsoport. Budapest, 2004 221–229.

PETI Lehel: Gazdasági-társadalmi folyamatok a rendszerváltozás után. Művelődés. LVII. évf. (2005) 3. sz. 20–23.

PETI Lehel: „…ne verjük szét a kollektívet…!” Társas gazdálkodás Kelementelkén és Abosfalván. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. (Kriza Munkák.) Nis Kiadó. Kolozsvár, 2006 208–241.

PETI Lehel: Vándorló kombájnosok, munkanélküli nagygazdák. Gazdasági stratégiák és szimbolikus attitűdök a rendszerváltozás után Vámosgálfalván. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. (Kriza Munkák.) Nis Kiadó. Kolozsvár, 2006 152–178.

PETI Lehel: Rendszerváltozás utáni agrárszerkezeti és társadalmi változások Héderfáján. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. (Kriza Munkák.) Nis Kiadó. Kolozsvár, 2006 17–61.

SIMON Kinga, T.: A földbirtokos Kálnoky Sámuel (1698). A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. (1995–1997) [1998] 73–82.

SYLVESTER Lajos: Farmgazdálkodás Háromszéken. Korunk. 3. f. V. évf. (1994) 6. sz. 97–99.

TÓTH Attila: A közösségi gazdálkodás a székelyföldön. A székelyföldi szövetkezeti mezőgazdaság 1989-es fordulat utáni helyzete. Regio. VI. évf. (1995) 1–2. sz. 145–154.

VINCZE Mária: A román agrárpolitika és a kisparaszti gazdaságok. Korunk. 3. f. VI. évf. (1995) 5. sz. 36–39.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék